Banner Module

TRIẾT LÝ CÔNG TY

01 SỨ
MỆNH

-    Thỏa mãn nhu cầu khách hàng: Cung cấp sản phẩm cơ khí chất lượng tốt, giá phù hợp, đáp ứng nhanh yêu cầu của khách hàng.

-    Tạo mối quan hệ bền vững: Luôn xây dựng và phát triển các mối quan hệ với đối tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hợp tác.

-    Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp: Tạo niềm tin cho nhân viên phát huy năng lực, xứng đáng là nơi mọi thành viên gắn bó.

 

02 GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

-    Khách hàng là ưu tiên số 1.

-    Lấy con người làm trọng tâm.

 

03 TẦM
NHÌN

 

Trở thành nhà cung cấp tin cậy của khách hàng trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí phụ trợ tại Việt Nam.

 

04 PHƯƠNG CHÂM
HÀNH ĐỘNG

 

-    Cải tiến liên tục.

-    Dùng trí tuệ của con người JKVN để loại bỏ lãng phí hữu hình và vô hình trong mọi hoạt động của Công ty.

Đối tác